Verzet in Heukelum - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Verzet in Heukelum

Gemeente West Betuwe > Oorlogsjaren in Asperen en Heukelum
Zij die vielen
In de laatste dagen is reeds een enkele maal stille aandacht gevraagd voor diegenen, die voor de bevrijding van ons vaderland of in den strijd voor de vrijheid der volkeren
Zijn gevallen. Dit stukje wil enkele bekende personen uit deze streek herdenken, die tot bovengenoemde groep behoren.
Het was in den zeer gevaar­lijken tijd, dat er 'een beroep gedaan werd op Nool, den be­kenden Heukelumschen jachtop­ziener, om in Heukelum en Aspe­ren 'n groep te vormen van menschen, die hun krachten en des­noods hun leven zouden willen geven, om iets te doen voor hun land en den gehaten vijand over al zooveel mogelijk afbreuk te doen. Dit beroep was niet ver­geefsch. Nool popelde, om aan de gang te gaan en het speet hem alleen maar, dat hij niet meer kon doen. Hij vormde een kring om zich heen, die van hem
onbetwiste leiderschap aanvaardde.
Daartoe 'behoorde o.a. ook Zeemering, de marechaussee. Trouwe wapenbroeders waren ze in alles begrepen ze elkaar en samen zijn ze hun weg gegaan. Samen overlegden ze, samen voer­den ze opdrachten uit. Samen vielen ze ook in den nacht van 24 op 25 januari 1945 door laf verraad in handen van de Ge­stapo en samen zijn ze na onbe­schrijfelijk martelingen nabij Utrecht omstreeks Paschen door den onderdrukker den dood in­gejaagd.
Nool, jij kende geen twee we­gen. Voor jou bestond er geen mogelijkheid tot een compromis met den bezetter. Jij erkende ei­ken deze opgave: verzet. Dat stak je ook niet onder stoelen en banken, want zoo was je karakter niet. Wij wisten volkomen wat we aan je hadden. Velen, die er ook zoo over dachten, en in moeilijkheden verkeerden, heb je geholpen. Dezulken klopten niet tevergeefs bij je aan. Je pit­tige woorden waren een stem, waar ons allen, wanneer de moeilijkheden dikwijls vele en groot waren.
En Zeemering, eenvoudige, hartelijke vriend, altijd bereid om je geheel te geven, de geschiedenis van onze bevrijding is ook ver­weven met de herinnering aar jouw persoon.
Wij willen stil gedenken, waf jullie voor je kameraden geweest bent en roepen hen. die toen buitenstaanders waren, en nu mede de vruchten van het verzetswerk plukken om deze helden te eren.

Zij waren menschen, en als zoodanig had en zij hun fouten, doch de zuiver­heid van hun ideaal doet ons hun de eer geven, die hun on­voorwaardelijk toekomt.
In dit verband noemen we ook den naam van Henk Bezooijen uit de Minkeloos. Wat is er bij dezen oprechte niet besproken en verricht. Langen tijd was zijn huis het centrale punt van de verzetsbeweging in de Alblas­serwaard en de Vijfheerenlanden. Zijn gedachtenis zal ook bij ons, die gedeeltelijk op zijn boerderij onze opleiding kregen, in dank­bare eere blijven.
Uit Leerdam viel voorts voor het vuurpeloton de heer J. Kouw uit de Fonteinstraat en uit Heukelum Visser van bet Aspersche stoomgemaal. Al waren zij bei­den niet rechtstreeks bij het verzetswerk betrokken, dit is toch de middellijke oorzaak van hun dood geworden. Zij herbergden beiden een der actieve verzets­lieden en deze gastvrijheid is hun noodlottig geworden. Kon de Duitscher hen niet des doods schuldig verklaren, hij heeft re­denen weten te vinden, om hun bloed te laten vloeien. Hetzelfde geldt voor den heer Van Beest uit Spijk.
Wat een ellende heeft het breed geweld teweeggebracht. Terwijl wij ons eresaluut brengen aan de gevallenen, denken we met diep mededogen aan de achtergebleven betrekkingen en wij bidden den God des hemels dat Hij ze opbeu­re en schrage in hun droefheid.
ALLE OUD-ILLEGALEN, LIJST VAN BEVRIJDE POLITIEKE GEVANGENEN

Bron: onbekend krantenknipsel
Terug naar de inhoud