Graf Belgische Duitser in Varik - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Graf Belgische Duitser in Varik

Gemeente West Betuwe > Gesneuvelde Duitse militairen
Achternaam: Nussbaum
Voornamen: Gerhard Joseph
Voorletters: J
Beroep: steenhouwer
Geboorteplaats: Raeren, gem. Eupen (B)
Geboortedatum: 22-05-1904
Overlijdensplaats: Est en Opijnen
Overlijdensdatum:19-12-1944
Begraafplaats: R.K.-begraafplaats
Gemeente: Varik (Gem. West Betuwe)
Vak:
Rij:
Nummer:
Op 27 april 1947 schreef L. Wilde, secretaris van het Rode Kruis uit Ubbergen, een brief aan het gemeentebestuur van Varik. Hij had via via gehoord dat op het RK-kerkhof in Varik een zekere Josef Neumann, geboren 26 september 1912 in het Belgische Eupen, begraven lag. Hij schreef dat deze man de Belgische nationaliteit had en in 1940, bij de inlijving van Eupen en Malmédy, gedwongen was dienst te doen bij de Duitse Weermacht.

Toen de heer Wilde begin 1947 weer in België was, heeft hij hiervan bij de bevoegde instanties in Eupen mededeling van het overlijden van Neumann gedaan. Zij vroegen echter om een officiële overlijdensakte, zodat zij zijn familie konden inlichten. Dhr. Wild vroeg in zijn brief ook of de gemeente Varik daarover beschikte en of zij bijzonderheden over de dood van Neumann konden geven.
Dhr. Wilde vernam in Eupen dat de moeder van Josef in 1942 voor het laatst iets van haar zoon had gehoord, toen hij in het Russische Tarnopol verbleef.

De burgemeester van Varik reageerde op 2 mei 1947 op bovengenoemde brief. Hij schreef dat hij op de hoogte was dat er op het RK-kerkhof een Josef Neumann begraven lag. Een overlijdensakte was er van hem in Varik niet opgemaakt, omdat dat volgens hem tegen de regels was: de overledene was van Duitse nationaliteit en zo’n akte mag alleen opgemaakt worden door Duitse burgerlijke stand, ingevolge verordening nr. 39/1941.
De burgemeester kon geen nadere inlichtingen over het verblijf van Neumann geven, omdat hij en zijn personeel in die bewuste periode afwezig waren. Hij verwijst naar de heer Johannes "Hannes" Saris in Varik, alwaar Neumann ziek moet zijn achter gebleven, toen zijn onderdeel vertrok. Ook pastoor C.M. Voorbij zou mogelijk inlichtingen kunnen verstrekken. 
De burgemeester van Varik was toentertijd blijkbaar niet op de hoogte dat in de naburige gemeente Est en Opijnen, waar Josef overleden was, wel een overlijdensakte van hem was opgemaakt. Volgens deze overlijdensakte nr. 29 van de gemeente Est en Opijnen is Josef op 19-12-1944 om 9 uur 's morgens overleden in Opijnen, onder de naam Gerard Josef Nussbaum. Geboren in Raeren (=buurgemeente van Eupen), België, leeftijd 40 jaar, beroep steenhouwer. Namen van de ouders zijn onbekend bij de aangever. De aangever is Gijsbertha Hendrika van Buren, 25 jaar. (De enige vrouwelijke aangever in 1944!)

Een jaar later is in correspondentie van de gemeente Varik de naam van Neumann ineens aangepast in Nussbaum. Ook de geboortedatum is veranderd. De redenen daarvoor zijn nog onbekend.
 
Op 30 april 1948 schrijft de burgemeester van Varik aan het Rode Kruis dat er op de RK-begraafplaats in zijn gemeente een militair is begraven, behorende tot de Duitse Weermacht en vermoedelijk van Belgische nationaliteit, afkomstig uit het gebied van Eupen en Malmédy. Het betreft hier: Nussbaum, Josef, geboren 22 mei 1904 te Raeren, Kreis Eupen. Hij behoorde tot de Kriegsmarine en had de rang van Matroos. Hij is omstreeks december 1944 overleden.


R.K.- begraafplaats in Varik. De plaats van het graf van Gerhard Nussbaum ligt links vooraan (Bron foto: R. v.d. Velde)

Op 3 juni 1954 werd door een afgevaardigde van het Ministerie van Oorlog het militaire graf op de R.K- begraafplaats in Varik bezocht. Het graf bleek te zijn onderhouden. “Het zal, in afwachting van geverifieerde gegevens uit Berlijn, vermoedelijk nog enige tijd duren, alvorens het naamplaatje voor het betonkruis kan worden toegezonden,” aldus het hoofd van de afdeling Gravendienst van dit Ministerie.
 
Tot zover alle informatie die in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel voorhanden is.
Bron kaartje: Wikipedia

De Oostkantons, soms ook met Oost-België of Eupen-Malmedy aangeduid, zijn de kantons Eupen (inclusief Kelmis = Neutraal Moresnet), Malmedy en Sankt Vith. Zij zijn gelegen in het oosten van de Belgische provincie Luik en grenzen aan Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog werden deze gebieden, ingevolge het Verdrag van Versailles, geannexeerd door de Belgische staat. Ze vormen taalkundig en cultureel een overgangszone tussen België en Duitsland. Er wonen in 2019 bijna 100.000 mensen, waarvan driekwart in de Duitstalige gemeentes en de rest in Malmedy en Weismes.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog voegde Hitler deze gebieden in 1940 weer bij Duitsland. De bewoners werden als Rijksburgers beschouwd en moesten dan ook tegen wil en dank in het Duitse leger dienen. Meer dan 8.000 mannen werden ingelijfd in de Duitse Wehrmacht, meer dan 2.000 soldaten stierven, voornamelijk aan het Russische Oostfront. Dit heeft na de oorlog tot schrijnende toestanden geleid, toen de overlevenden tijdens de repressie door de Belgische staat voor landverraad aangeklaagd werden en de omgekomenen een publiek monument ter nagedachtenis werd ontzegd.
Na de oorlog werden de kantons opnieuw Belgisch.
(Bron: vrij naar Wikipedia)

R.K.-kerk met pastorie in Varik (Bron foto: R. v.d. Velde)

In het voorjaar van 2017 verscheen in het periodiekje ’t Senioortje van Welzijn Neerijnen het volgende artikel:

“Onlangs ontving de redactie van de heer Tiny de Ruiter uit Haaften het onderstaande stukje. Het leek hem gepast om dit op te nemen in het Senioortje in verband met de naderende meidagen en de daarbij horende herinneringen aan de oorlog. Het betreft een (bewerkt stuk van) het dagboek van Pastoor C.M. Voorbij uit Varik aan het einde van het jaar 1944.
 
Op 17 september 1944 begonnen de geallieerden de grote aanval op Nijmegen en Arnhem en de Duitse troepen vluchten uit het dorpje Varik, nabij Tiel in de Betuwe, naar het oosten weg. De Duitse militair Joseph Nussbaum uit het Belgische dorpje Raeren, nabij Eupen, blijft achter. Hij was gedwongen in militaire dienst gegaan en had reeds tweemaal een poging tot desertie gedaan, maar dat was telkens mislukt. Dit keer lukte het, maar na een week waren de Duitse troepen weer terug. Joseph bleef achter bij de familie Saris, ging daarna naar de Pastorie en toen dit ook te gevaarlijk werd, bracht schoolmeester Arens hem naar het verderop gelegen dorp Opijnen. Joseph sprak alleen Duits en Frans.
Op 18 november 1944 had het verzet het plan klaar om hem de rivier de Waal en de Maas over te brengen, maar op een of andere manier mislukte dit. Joseph raakte gedesillusioneerd en stierf op 19 december 1944 aan heimwee in Opijnen. Hij werd op 22 december op het RK-kerkhof te Varik begraven onder de schuilnaam Johan Margaretha Koders."

De webmaster heeft in april 2024 contact opgenomen met het Bundesarchiv in Berlijn en zij stuurde hem Nüssbaums persoonskaart toe. Hieruit blijkt dat zijn volledige naam Gerhard Josef Nüssbaum is en dat zijn vader Friedrich Joseph Nüssbaum heette en zijn moeder Wilhelmina Hubertina Schmetz. Zij trouwden in 1902 in Raeren en woonden in Eynatten, gemeente Raeren. Dit dorpje was tot 1971 een zelfstandige gemeente, daarna maakte het deel uit van gemeente Raeren.
Gerhards was net als zijn vader en broers Leonard en Johann van beroep steenhouwer. Ze runden hun eigen steengroeve en produceerden bijvoorbeeld grafstenen, maar ook deur- en raamomlijstingen.

Hij was ingedeeld bij de 10 Schiffs-stamm-abteilung en zijn rang was matroos.
Op 8 juli 1953 werd de burgemeester van Raeren ingelicht over het overlijden van Gerhard Josef en werd een overlijdensakte opgemaakt. Op 16 september 1953 gebeurde dat bij de Burgemeester van Eynatten.
Op 24 augustus 1970 staat er op zijn persoonskaart:  "Volgens de wens van zijn familieleden wordt hij niet herbegraven op het Duitse Ereveld in Ysselsteyn".  

Mutsband. Bron: emedals.com

Gerhard makte als matroos deel uit van de Duitse Kriegsmarine, zijn onderdeel staat aangeduid als 10e Schiffs-stamm-abteilung. In de laatste fase van de oorlog werd alles wat over was van andere eenheden of niet meer nodig was als eenheid ingezet. Hierdoor kwamen veel soldaten van de marine en luchtmacht bij de Waffen SS of het leger terecht. Dit was een gangbare praktijk. Er waren echter ook marine-infanterie-eenheden die snel werden opgeleid voor infanterieoperaties.

De webmaster kwam in april 2024 in contact met een neef van Gerhard, de 82-jarige Leo Nussbaum. Hij woont in Kettenis, tussen Eupen en Raeren gelegen. Hun vaders waren broers geweest.
Hij schreef mij o.a. het volgende: "In 2022 vond ik in het deel van het Rijksarchief in Eupen (dat na de overstromingsramp van juli 2021 van Luik naar Eupen werd overgebracht) een proces-verbaal van verhoor: Op 22 jan 1953 werd mijn oom Leonard Nussbaum geboren 07 aug 1905, schoenmaker (zonder zijn broers heeft hij het steengroevebedrijf niet hervat) verhoord in opdracht van de procureur des Konings.
"In november 1945 ontving mijn vrouw een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om zich te melden voor het in ontvangst nemen van de bezittingen van mijn overleden broer. ..."Het betreft ... een portemonnee met loonboekje op naam van mijn broer en een vals Nederlands persoonsbewijs met foto van mijn broer, maar op naam van KODERS Johann, Margaretha, geboren op 21 juli 1907 te Deventer, Nederlandse  Nationaliteit." Hoe dit bureau in het bezit is gekomen van deze dingen, kan ik niet zeggen.  
"Informatie (van de rijkswacht)" ... Een rapport over de dood van NUSSBAUM Joseph, Gerhard werd verzonden door de gendarmerie van Eynatten naar het Ministerie van Wederopbouw in Brussel op 28 januari 1951 ..."
Ik kan nog niet zeggen of de documenten, inclusief de foto, die bij oom Leonard waren, na zijn dood in 1983 aan mijn oudere broer zijn doorgegeven. Omdat hij helaas drie weken geleden is overleden, zal ik het binnenkort aan zijn zoon Christoph vragen. Ik ben ook op zoek naar een foto elders."

Terug naar de inhoud